No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Moció del grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei – Moviment d’Esquerres en relació a accions urgents per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tota la vila i a l’estació de trens de rodalies

Moció del grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei – Moviment d’Esquerres en relació a accions urgents per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tota la vila i a l’estació de trens de rodalies

 

S’informa que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària que es va dur a terme el dinou de juliol de dos mil divuit va adoptar, entre d’altres acords, el següent:

14.-Moció del grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei – Moviment d’Esquerres en relació a accions urgents per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tota la vila  i a l’estació de trens de rodalies.

MOCIÓ

“1.- Atès que està aprovat i vigent el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2015-2020.

2.- Atès que en el Pla de Mobilitat Urbana de la Vila està prevista l’actualització del Pla d’accessibilitat realitzat l’any 2000 i la realització d’un nou Pla d’accessibilitat de la Vila que abasti la via pública i tots els edificis de pública concurrència.

3.- Atès que, malgrat que en les objectius del PMU  es recull que el Pla d’Accessibilitat hauria d’haver estat redactat l’any 2017  i que comencés a executar-se en aquest any 2018.

4.- Donat que hem tingut coneixement que en l’any 2015 es va demanar un ajut a la Diputació de Barcelona per fer la redacció del Pla d’Accessibilitat mitjançant cofinançament per part de l’ajuntament; ajut que va ser aprovat per la Diputació, però que finalment no es va materialitzar perquè el govern municipal no ho va prioritzar i no va posar els recursos econòmics per fer-ho possible. Situació completament incompressible.

5.- Atès que fins a dia d’avui inexplicablement no s’ha procedit per part de l’Ajuntament a redactar el Pla d’Accessibilitat previst al PMU.

6:- Atès que considerem totalment prioritari, necessari, imprescindible i molt urgent la seva redacció per poder encetar accions de millora de l’accessibilitat en la via pública i edificis de pública concurrència a tota la Vila per garantir els drets de totes les persones amb mobilitat reduïda que s’han vist marginades en les prioritats del govern municipal.

7.- Atès que l’adequació de les estacions de rodalies per a persones amb mobilitat reduïda (PMRs) estava inclosa dins del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015.

8.- Atès que finalment estava prevista la remodelació de l’estació de trens de rodalies a Molins de Rei l’any 2017, allargant andanes i instal·lant ascensors per accedir-hi de manera plenament assequible  a totes les andanes, evitant el perillós pas entre vies.

9.- Atès que aquestes obres estan aturades inexplicablement per part de l’Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i el Ministeri de Foment, perjudicant de manera important a les persones amb mobilitat reduïda que es veuen marginades en l’ús del tren.

10.- Atès que tal com preveu la Llei de Mobilitat de Catalunya, considerem imprescindible garantir la participació directa de la ciutadania mitjançant les seves entitats representatives en el seguiment del Pla de Mobilitat Urbana i la planificació derivada, independentment de l’existència d’una comissió política on no tenen cabuda els ciutadans i les seves entitats.

Atenent a totes aquestes circumstàncies, el grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei – Moviment d’Esquerres  proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Redacció urgent i immediata del Pla d’accessibilitat de la Vila que inclogui la Via pública i els edificis de pública concurrència, amb participació ciutadana i en especial dels  membres dels col·lectius afectats, assignant la dotació pressupostària necessària  i preveient un pla d’inversions per fer-ho realitat en 8 anys.

Segon.- Instar imperiosament  al nou Govern de l’Estat, l’Adif i RENFE a que compleixin els seus compromisos amb Molins de Rei pel que fa a la millora de l’accessibilitat a l’estació de trens de Rodalies, iniciant de manera immediata les obres ja projectades.

Tercer.- Creació d’una comissió ciutadana de seguiment del Pla de Mobilitat Urbana i tots els plans que se’n deriven, tal com recomana la Llei de Mobilitat de Catalunya. Garantint la participació directa de la ciutadania mitjançant les seves entitats i col·lectius afectats.

Quart.- Comunicar els presents acords a: l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) , Diputació de Barcelona, Ministerio de Fomento, Adif, RENFE, Associacions de Veïns de la Vila, als col·lectius de persones amb mobilitat reduïda, A l’ONCE, a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), a la Plataforma d’Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei  i a tots els mitjans de comunicació local.”

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels membres presents.

I per tal que consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, amb el vistiplau del Sr. Alcalde de Molins de Rei, a 23 de juliol de 2018.