No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Trasllat de la Moció del Grup Municipal d’ERC, per sensibilitzar la ciutadania sobre els costos de manteniment de l’espai públic de la vila.

Trasllat de la Moció del Grup Municipal d’ERC, per sensibilitzar la ciutadania sobre els costos de manteniment de l’espai públic de la vila.

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el vint-i-set d’abril de dos mil disset va adoptar, entre d’altres acords, el següent:

15.- Moció del Grup Municipal d’ERC, per sensibilitzar la ciutadania sobre els costos de manteniment de l’espai públic de la vila.

 MOCIÓ

 “El Ple del 26 de maig de 2016 va aprovar una nova Ordenança de Convivència vilatana de Molins de Rei amb el vot en contra de la CUP, l’abstenció d’ERC, MC i ICV i els vots a favor de PSC, CDC i del regidor no adscrit Francisco Garcia. La votació va deixar al marge dos temes polèmics: material dels contenidors i la propaganda a les parets. Aviat farà un any de la seva aprovació, i no es percep cap canvi significatiu ni coneixem que s’hagi fet públic cap informe amb indicadors dels resultats de les mesures que s’han pres durant aquest temps.

Continuem observant, veient i rebent manifestacions contínues d’actes incívics que afecten i denigren l’espai públic: pintades a les cartelleres, guixades als indicadors que senyalitzen espais públics, brutícia en els edificis i elements patrimonials ,en els arbres i el deteriorament d’altres elements de les places, els parcs o espais públics que tenen a veure amb el civisme i la convivència ciutadana.

De fet, tothom coneix i pot testimoniar nombrosos exemples d’espais malmesos per comportaments incívics en tots els barris de la vila.

De l’incivisme, n’hem parlat en moltes ocasions però, des del nostre punt de vista, el tema no s’ha tractat encara amb la fermesa i el rigor necessaris.

Presentem aquesta moció perquè creiem que cal afrontar seriosament i sense més demora aquesta situació i fomentar la convivència i el civisme des de la participació i l’activisme constants.

El tema és ampli, no ha de ser tractat només des de l’administració. Creiem que cal comptar amb la cooperació, l’impuls i les aportacions de tots els agents de la vila: econòmics, educatius, esportius, associatius, etc., per aconseguir consensuar una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i l’interès per tot allò que és col·lectiu.

Per tot allò exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Elaborar un Pla d’Acció per al Civisme amb la complicitat dels diferents espais de participació ja existents i amb la voluntat de concretar actuacions i propostes que permetin: implicar la ciutadania i fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres; promoure una utilització responsable dels espais públics, i definir els mecanismes i actuacions destinats a disminuir els actes vandàlics, els usos indeguts de l’espai públic i aquelles actituds que de manera conscient vulneren el respecte als altres o a l’entorn, com ara l’obligatorietat de les persones tenidores d’animals de companyia de mantenir una actitud cívica i de respecte vers les altres persones.

Segon.- Realitzar anualment un Informe sobre el Civisme en el qual es recopilin aquelles dades que indiquin el nivell de civisme i incivisme a la vila. En aquest informe, entre d’altres indicadors, caldrà detallar de manera quantitativa i qualitativa l’aplicació del règim sancionador de l’Ordenança de Convivència.

Tercer.- Iniciar una campanya de sensibilització pel civisme a la via pública que doni a conèixer la quantitat de diners que es destina a les tasques de manteniment de l’espai públic de la vila, i els efectes econòmics que té el no ser respectuós amb l’espai públic i no adoptar hàbits correctes pel que fa a les deixalles. Hauria d’informar sobre el cost d’un contenidor nou en el cas que es trenqui, sobre el cost de la recollida d’excrements dels animals, el cost de substituir una paperera trencada, una planta arrencada, el de netejar les pintades de les parets o el de reposar un punt de llum, entre d’altres.

Quart.- Traslladar aquests acords a les associacions de veïns i veïnes de la vila i a tots els consells municipals participatius.

Cinquè.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei i el butlletí El balcó de la vila).”

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 15 vots a favor de CDC (5), PSC-CP (5), ERC (3), el Sr. Francisco José García Carrasco (regidor no adscrit) (1) i IxMdR-MES (1), 4 vots en contra de la CUP (4) i 1 abstenció de Molins Camina (1).

I per tal que consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, amb el vistiplau del Sr. Alcalde de Molins de Rei, a 27 d’abril de 2017.